Լեզվական կոմպետենցիայի ձևավորումը դասավանդման գործընթացում
(Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա)

Կրթական ոլորտում ընթացող բարեփոխումները, ինչպես նաև լեզվակրթության զարգացման արդի մարտահրավերները ենթադրում են Հանրապետությունում օտար լեզուների ուսուցման առկա մեթոդների ու մեթոդիկաների շարունակական լրամշակում և արդիականացում: Այս առումով Լեզվական կոմպետենցիայի ձևավորումը դասավանդման գործընթացում դասընթացի արդիականությունը պայմանավորված է ժամանակակից հանրակրթության խնդիրներով ու պահանջներով:

Այսօր օտար լեզուների դասավանդումն ամենից առաջ նպատակաուղղված է սովորողների լեզվական կոմպետենցիայի ձևավորմանն ու զարգացմանը, առանց որի անհնար է նրանց ընդհանուր լեզվահաղորդակցական կարողությունների զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում առավելապես կդիտարկվեն այն փոխներգործուն մեթոդներն ու ռազմավարությունները, որոնց արդյունավետ կիրառմամբ հնարավոր կլինի սովորողների լեզվական կոմպետենցիայի ձևավորումը խոսքային գործունեության համատեքստում իրականացնելը, ուսումնառության ընթացքում առկա դժվարությունները ինքնուրույնաբար հաղթահարելու հմտություններ ձևավորելը (learner autonomy), ինչպես նաև միջմշակութայնության զարգացումը (interculturalism): 

Պայմանավորված լեզվակրթության զարգացման արդի հիմնախնդիրներով` Հայաստանում օտար լեզուների դասավանդման համատեքստում նոր կարևորություն է ձեռք բերում միջմշակութային ուսուցումը, որի կիրառումը նպատակաուղղված է սովորողների բազմալեզվության զարգացմանը, համապատասխանաբար նրանց  բազմամշակութային և միջմշակութային կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը:  Հաշվի առնելով ժամանակակից մարտահրավերները` այսօր խնդիր է դրվում` բարձրացնել անհատի փորձն ու հմտությունները  օտար լեզուն միջմշակութային հաղորդակցության մեջ կիրառելու նպատակով, մյուս կողմից` լեզվական կարողությունները կարիք ունեն լրացվելու միջմշակութային իրազեկությամբ` երաշխավորելով հաջողակ հաղորդակցություն: Միջմշակութային մոտեցման շրջանակներում լեզվական կրթության գլխավոր խնդիրներից մեկը լեզվամշակութային նոր փորձառության շնորհիվ սովորողին համաշխարհային քաղաքակրթության գործընթացներին ազատ և լիարժեք ինտեգրվելու հնարավորություններով ապահովելն է: