Ընդհանուր մանկավարժություն
(ԸՄ)

Մանկավարժությունը գիտություն է դաստիարակության և ուսուցման օրենքների ու օրինաչափությունների մասին։

Մանկավարժությունը հիմնական մասնագիտական առարկա է և առանցքային տեղ է գրավում ապագա մանկավարժների պատրաստման գործընթացում։ Մանկավարժական գիտության ուսումնասիրության ընթացքում ուսանողները ձեռք են բերում գիտելիքներ մանկավարժական գործունեության մասին։ Կոնկրետ մանկավարժական կարողությունների ու հմտությունների  զարգացումը տեղի է ունենում բուն գործունեության ընթացքում, երբ ուսանողը ուսուցչի  ՙկարգավիճակում՚  կանգնում է կոնկրետ մանկավարժական խնդիրներ լուծելու անհրաժեշտության առաջ։

Ներկա պահին մենք ներկայացնում ենք ՞՞Անձի զարգացում, ձևավորում, դաստիարակություն՞ թեման