Բառագիտություն, իմաստաբանություն
(ԲԻ)

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին  բառա­գիտությանը և նրա բա­ժիններին, սովորեցնել բառերի ձևաիմաստային խմբերը (հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ, հարանուններ), ինչպես նաև ծանոթացնել  բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներին, սովորեցնել փոխաբերության տեսակները: