Բայ
(Բայ)

Դասընթացի նպատակն է ժամանակակից հայերենի բայական համակարգի քերականական կարգերի, առանձնահատկությունների ուսուցումը: Այն անհրաժեշտ է ուսանողներին լեզվական անհարկի սխալներից զերծ պահելու համար: