Թվային ուսումնամեթոդական նյութերի պատրաստում
(ԹՆՊ)

%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%

Ուսումնական օժանդակ  նյութերը լեզուների դասավանդման մի կարևոր բաղադրիչ են: Դրանք ավելի աշխույժ,  գրավիչ ու արդյունավետ են դարձնում ուսուցումը,  նպաստում սովորողների այլևայլ հմտությունների զարգացմանը:

Դասընթացը նպատակ ունի ապագա մանկավարժներին ծանոթացնելու ուսումնաօժանդակ նյութերի տարբեր տեսակների, դրանց  ներկայացվող պահանջներին,  պատրաստման մեթոդական հիմքերին և աշխատանքի կազմակերպման ձևերին, ինչպես նաև օգնելու  գործնական աշխատանքի միջոցով  ձեռք բերելու անհրաժեշտ նյութի ընտրության, մշակման, մեթոդական ձևավորման կարողություններ ու հմտություններ: