ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա
(ՖԴՄ)

  1.  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա դասընթացը ներկայացնում է ժամանակակից լեզվաքաղաքականության և լեզվակրթության գլխավոր մոտեցումներն ու պահանջները, լեզուների ուսուցման և ուսումնառության հայեցակարգերը, սկզբունքները, մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները, լեզվակրթության մեկնաբանումը  սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից, մասնավորապես  բազմալեզվության, քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարական            արժեքների սերմանումը, լեզվական միջոցների յուրացումը` ուղղված ժամանակակից լեզուների բնագավառում            սովորողների հաղորդակցական կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը:                                                                          Օտար լեզուների ուսուցման  հաղորդակցական ուղղվածության գերակայությունն  առանձնահատուկ ընդգծվում է  Եվրախորհրդի լեզվաքաղաքականության և լեզվակրթության հիմնական փաստաթղթերում:                                                Դասընթացի շրջանակներում լեզուների ուսուցման ժամանակակից անձնակենտրոն, հաղորդակցական-ճանաչողական, հանրամշակութաբանական և փոխներգործուն մեթոդներն ու մոտեցումները դիտարկվում են` առավել արժևորվորելով  լեզվական միջոցների(բառապաշար, քերականություն, հնչյունաբանություն) ու հաղորդակցական կարողությունների փոխկապակցված ուսուցմանն ուղղված իրողությունները` որպես սովորողների լեզվահաղորդակցական իրազեկության ձևավորրմանն ու զարգացմանը նպատակաուղղված գործընթացներ: