Գրավոր և բանավոր խոսքի հմտություններ
(ԳԲԽՀ)

%D4%B3%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%20%

 Հաղորդակցումն ու շփումը մարդու կյանքի և գործունեության անբաժանելի մասն են:  Իսկ  տարբեր ոլորտներում  շրջապատի հետ արդյունավետ հաղորդակցման  հիմքը խոսք կառուցելու կարողությունն  է:

        Քանի որ մարդիկ սկսում են շփվել նախ  առօրյա խոսքի շրջանակներում, որտեղ հաղորդակցումն  ազատ է ու %D4%B2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%անկաշկանդ, իրականացվում է խոսքի կառուցման բոլորովին այլ սկզբունքներով և  օրինաչափություններով, և տեքստի դերը նվազագույնի է հասցված, հետագայում նրանք հաճախ դժվարանում են ուրիշ ոլորտներում   հաղորդակցվելիս. դա պետք է  սովորել:     

      Դասընթացի նպատակն է գրավոր և բանավոր  խոսքի որոշ տեսակների  կառուցման համար անհրաժեշտ հիմնական ունակություններ ու հմտություններ ձևավորելը: