1.  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

  Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա դասընթացը ներկայացնում է ժամանակակից լեզվաքաղաքականության և լեզվակրթության գլխավոր մոտեցումներն ու պահանջները, լեզուների ուսուցման և ուսումնառության հայեցակարգերը, սկզբունքները, մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները, լեզվակրթության մեկնաբանումը  սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից, մասնավորապես  բազմալեզվության, քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարական            արժեքների սերմանումը, լեզվական միջոցների յուրացումը` ուղղված ժամանակակից լեզուների բնագավառում            սովորողների հաղորդակցական կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը:                                                                          Օտար լեզուների ուսուցման  հաղորդակցական ուղղվածության գերակայությունն  առանձնահատուկ ընդգծվում է  Եվրախորհրդի լեզվաքաղաքականության և լեզվակրթության հիմնական փաստաթղթերում:                                                Դասընթացի շրջանակներում լեզուների ուսուցման ժամանակակից անձնակենտրոն, հաղորդակցական-ճանաչողական, հանրամշակութաբանական և փոխներգործուն մեթոդներն ու մոտեցումները դիտարկվում են` առավել արժևորվորելով  լեզվական միջոցների(բառապաշար, քերականություն, հնչյունաբանություն) ու հաղորդակցական կարողությունների փոխկապակցված ուսուցմանն ուղղված իրողությունները` որպես սովորողների լեզվահաղորդակցական իրազեկության ձևավորրմանն ու զարգացմանը նպատակաուղղված գործընթացներ:

 • ՛՛Տարրական դպրոցում անգլերենի դասավանդման մեթոդիկա՛՛ կամընտրական դասընթացի կազմակերպումը նպատակաուղղված է   բազմալեզվության և բազմամշակութային կրթաքաղաքականության իրականացմանը,  սովորողների հաղորդակցական-միջմշակութային կոմպետենցիաների ձևավորմանն ու զարգացմանը: Դասընթացում դիտարկվող մեթոդները, սկզբունքներն ու ռազմավարությունները նպատակաուղղված են գլխավորապես կրտսեր սովորողների  խոսքային գործունեության ձևավորմանը: Թեմաներն ու նյութերը մշակելիս հաշվի են առնվել աշակերտների հետաքրքրությունները, նրանց անհատական, տարիքային, հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

 • Ավագ դպրոցում օտար լեզուների դասավանդումը նպատակաուղղված է սովորողների լեզվահաղորդակցական կոմպետենցիաի զարգացմանը, նրանց` լեզվակրթության ընթացքում առկա դժվարությունները ինքնուրույնաբար հաղթահարելու հմտությունների ձևավորմանը, ինչպես նաև խոսքային կարողությունների զարգացմանը նպատակաուղղված առավել փոխներգործուն մեթոդների ու ռազմավարությունների յուրացմանը: Միաժամանակ, ավագ դպրոցում օտար լեզուների ուսուցումը կոչված է էլ ավելի ընդլայնել սովորողների հաղորդակցական մշակույթն ու համագործակցելու կարողությունները, որոնք դյուրացնում են նրանց մուտքը համաշխարհային հանրություն և արդյունավետ գործելու հնարավորություններ ընձեռում: Չէ որ ուսուցման ժամանակ օտար լեզուն օգտագործվում է մի կողմից որպես ուսուցման/ուսումնառության նպատակ, (օրինակ, հումանիտար հոսքում մայրենի լեզվի եւ գրականության հետ մեկտեղ օտար լեզուն կոչված է նպաստելու հետագա բանասիրական կրթության հիմքերի ստեղծմանը), մյուս կողմից՝ որպես միջոց այլ առարկաներ ուսումնասիրելու համար(օրինակ, ֆիզիկայի, քիմիայի, պատմության, աշխարհագրության եւ այլ առարկաների մասին օտարալեզու նյութեր հավաքել), ինչը հնարավոր է մասնագիտական տեքստերի ուսումնասիրման միջոցով:

 •        Առարկայի նպատակն է ուսանողներին ընկալելի  դարձնել մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում անգլերենի ուսուցման և ուսումնառության  արդյունվետությանը նպատակաուղղված ժամանակակից / այլընտրանքային  մեթոդները, սկզբունքները և տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև ուսանողների շրջանում ձևավորել լեզվահաղորդակցական կոմպետենցիաներ զարգացնելու հմտություններ թե՛ բնագիտամաթեմատիկական, թե՛ հումանիտար մի շարք  մասնագիտությունների գծով, որպեսզի  հետագայում, հայտնվելով ավագ դպրոցում, բուհում (լեզվական / ոչ լեզվական) կամ լեզուների ուսուցման ESP մասնագիտացված կենտրոններում` նրանք անկաշկանդ մասնագիտական գործունեություն ծավալեն: Դասընթացի նպատակն է նաև ուսանողների շրջանում ձևավորել այն գիտակցումը, որ անգլերենի դասավանդումը  մասնագիտական կրթական հաստատություններում կարող է արդյունավետ կիրառվել դասախոս-ուսանող փոխուսուցման, ինչպես նաև բարյացկամ համագործակցային միջավայրի առկայության պայմաններում:

 • Արդի ժամանակաշրջանում օտար լեզուների ուսուցումը ենթադրում է մեթոդների ու մեթոդիկաների լրամշակում և արդիականացում: Այս առումով էապես կարևորվում է Եվրոպական լեզվական թղթապանակը` որպես  Եվրախորհրդի կողմից առաջարկված լեզվակրթության ալյընտրանքային գործիք, որի կիրառումը նպատակաուղղված է սովորողների բազմալեզվության, ինչպես նաև հաղորդակցական-միջմշակութային կոմպետենցիաների ձևավորմանն ու զարգացմանը:

  ԵԼԹ-ի գործառույթները ուղղված են սովորողների ինքնուրույնության ձևավորմանը ինչպես լեզու սովորելիս, այնպես էլ իրենց լեզվական գիտելիքները նոր չափանիշներով ստուգելիս ու գնահատելիս:

  ԵԼԹ-ի ստեղծման հիմքն է Ժամանակակից լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական համակարգը` ԼԻԻՀՀ-ը: 

Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա